739 787 897 776 000 503 info@leaseback.cz KONTAKT

Výpočet exekuce 2021

Výpočet exekuce 2021 na plat online. Exekuční kalkulačka vám ihned vypočítá výši exekučních srážek ze mzdy. Spočítejte si ihned, jakou částku musí exekutor dlužníkovi ponechat a jakou částku mu strhne v rámci exekučního řízení.

Výpočet exekučních srážek
ze mzdy 2021

Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace, kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).

Srážky ze mzdy:
Vyplacená mzda:

Exekuce na plat

Exekuce na plat neboli exekuční srážky ze mzdy fungují na principu postupného srážení přesně vypočítaných částek ze mzdy. Výpočet exekuce se odvíjí od čisté mzdy osoby mající exekuci (dlužníka), počtu vyživovacích osob a nezabavitelné částky.

V kalkulačce pro výpočet exekučních srážek ze mzdy musíte vybrat i o jaký typ pohledávky se jedná, jestli se vymáhá pohledávka přednostní nebo nepřednostní. Tento údaj je velmi důležitý pro přesný výpočet exekuce.

Výpočet exekuce online

Každým rokem se upravuje a zvyšuje částka, která je u exekučních srážek ze mzdy nepostižitelná. Jde o částku, která musí být vždy dlužníkovi vyplacena. Nezabavitelná částka slouží k zajištění základních životních potřeb dlužníka a jeho rodiny. Výše částky upravuje občanský soudní řád a nařízení vlády.

Nezabavitelná částka v roce 2021

 • Nezabavitelná částka na osobu v exekuci (dlužníka) 7 872,50 Kč
 • Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu (manželku nebo nezaopatřené děti) je ve výši 2 624,50 Kč.
 • Částka, nad kterou se exekucí postihne veškerý zbytek mzdy je pro rok 2021 stanoven částkou 20 994 Kč.
Výpočet exekuce 2021

Exekuce 2021 - novinky

Exekučním srážkám nepodléhá pouze mzda, ale také příjmy, které nahrazují mzdu a jsou vyjmenovány v ustanovení § 299 občanského soudního řádu. Přestože stravenkový paušál není mzda a ani není uveden v tomto ustanovení, platí pro něho určitá výjimka.

Exekuci nepodléhá pouze do určitého „limitu“, a to do výše 75,60 Kč za odpracovanou směnu. Je-li zaměstnavatelem vyplácena vyšší nadlimitní částka, stává se tato částka nad tento limit součástí exekučních srážek ze mzdy.

Postup výpočtu srážek ze mzdy

Výše exekučních srážek se odvíjí od čisté mzdy dlužníka. Pro výpočet exekuce rozdělíme čistou mzdu na dvě části:

 • Na nezabavitelnou část, která se skládá z nezabavitelné částky dlužníka 7 872,5 Kč + nezabavitelné částky za každou vyživovanou osobu (manželka a nezaopatřené děti), která je ve výši 2 624,5 Kč
 • A na „zbytek čisté mzdy“, který vznikne odečtením nezabavitelné části (viz. bod 1) od čisté mzdy dlužníka.

Je-li zbytek mzdy vyšší než 20 994 Kč je nad tuto částku zabaven v plné výši. Pokud je zbytek čisté mzdy nižší než 20 994 Kč, rozdělí se na třetiny.

Pokud se vymáhá nepřednostní pohledávka, je dlužníkovi zabavena 1/3 zbytku čisté mzdy + zabavitelná částka nad 20 994 Kč. Dlužníkovi je vyplacena nezabavitelná část + 2/3 ze zbytku čisté mzdy.

Pokud je v exekučním řízení vymáhá přednostní pohledávka, jsou dlužníkovi zabaveny 2/3 zbytku čisté mzdy a částka nad 20 994 Kč. Dlužníkovi je vyplacena nezabavitelná část + 1/3 ze zbytku čisté mzdy.

Co nesmí exekutor postihnout

U seniorů, kteří žijí v ústavu sociální péče (domově důchodců …) nepodléhá exekučním srážkám část důchodu, ze které se hradí pobyt v ústavu sociální péče. Exekuci nepodléhá i takzvané kapesné, které je ve výši 15 % z důchodu.

Mezi příjmy, které exekutor nesmí exekucí v roce 2021 postihnout, patří zejména: dávky sociální péče, příspěvek na bydlení, dávky v hmotné nouzi a jednorázové sociální dávky.

Přednostní pohledávky

Mezi přednostní pohledávky řadíme:

 • pohledávky výživného
 • pohledávky daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění
 • pohledávky náhrady újmy, způsobené úmyslnými trestnými činy
 • pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví
 • pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pohledávky pojistného na veřejné zdravotní pojištění
 • pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění a úrazového pojištění
 • pohledávky náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci
 • příspěvek na úhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče
 • pohledávky regresní náhrady podle zákona o nemocenském pojištění
 • pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory
 • pohledávky náhrady mzdy, platu nebo odměny a sníženého platu nebo snížené odměny, poskytované v období prvních 14 kalendářních dnů a od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény

Časté dotazy k výpočtu exekucí


Jaká je výše nezabavitelné částky v roce 2021?

I tomu největšímu dlužníkovi nemůže exekutor zabavit vše! Nezabavitelná částka na osobu v roce 2021 je ve výši 7 872,50 Kč.

Od jaké částky mzdy mi exekutor srazí vše?

Od částky 20 994 Kč podléhá mzda v roce 2021 exekučním srážkám v plné výši.

Co je přednostní a nepředností pohledávka?

Pokud má dlužník nepřednostní pohledávku srazí se mu o 1/3 ze zbytku čisté mzdy méně, než kdyby měl přednostní pohledávku. Mezi přednostní pohledávky patří pohledávky na výživném, daně, nedoplatky na sociálním a zdravotním pojištění, náhrady újmy poškozenému ublížením na zdraví, náhrady újmy způsobené úmyslnými trestnými činy atd.

Nepřednostní pohledávky jsou pohledávky z půjček, splátek hypoték, nezaplacené faktury za mobil, plyn a elektřinu, dále leasingy, jízda na černo atd.

Může exekuce postihnout i invalidní důchod?

Exekuci je možné nařídit na různé druhy příjmů. Od platu, mzdy či jiných příjmů od zaměstnavatele až po podporu v nezaměstnanosti, nemocenskou, mateřskou a také starobní a invalidní důchod.