Co přinesla novela exekuce dlužníkům a věřitelům

K jakým změnám došlo u exekucí v roce 2022

Změny v Exekučním řádu, které začaly platit od 1. ledna 2022 mohou zastavit stovky tisíc exekucí, které byly zahájené od roku 2017. Nejen pokračování Milostivého léta, zastavení marných exekucí u malých dluhů, ale i snížení úroku z prodlení u neplacení zdravotního a sociálního pojištění mají pomoci dlužníkům dostat se z nekonečné dluhové pasti.

Bez realitky Brno


Rychlý prodej domu a bytu v Brně a okolí. Bez čekání na kupce, peníze ihned.

Bez realitky

Výpočet exekuce


Výpočet exekučních srážek ze mzdy. Online kalkulačka s aktualizací k 1.1.2024.

Vypočti exekuci

Jak řešit exekuce


Jak úspěšně řešit dluhy a exekuce bez ztráty majetku a nemovitosti v dražbě.

Řešení exekucí

Výkup s nájmem


Prodejte svůj dům nebo byt a bydlete v nemovitosti nadále formou nájmu.

Více informací

Přehled nejdůležitější změn ve vymáhání dluhů

Díky zákonu č. 286/2021 Sb. a vyhlášce č. 517/2021 Sb. došlo k nejrozsáhlejším změnám v oblasti výkonu rozhodnutí a exekuce. Seznamte se se změnami, které z velké části začaly platit od 1.1.2022 a výrazně ovlivní vymáhání dluhů exekutorem.

Konec marných exekucí u malých dluhů

U bagatelních pohledávek, kde v posledních třech letech nebylo nic vymoženo a původní dluh (jistina) nepřesáhl částku 1 500 Kč exekutor exekuční řízení zastaví. V případě, kdy chce věřitel v exekuci pokračovat, musí sloužit zálohu ve výši 500 Kč, a to do 30 dnů od výzvy exekutora, nejpozději však do 31.3.2022.

Je-li exekuce zastavena, vyplatí stát exekutorovi 1 050 Kč. Věřitelé si můžou uplatit částku ve výši 30 % z původního dluhu, kterou si mohou uplatit jako slevu na dani z příjmů.

Zastavování bezvýsledných exekucí

Zastavit se mají i další bezvýsledné exekuce, nejen ty malé s jistinou do 1 500 Kč. Pokud za posledních 6 let nedošlo k plnění, které by minimálně pokrylo náklady na exekuci a současně není exekucí postižená nemovitost, musí exekutor vyzvat věřitele, aby dal do 30 dnů souhlas se zastavením exekuce. Pokud věřitel se zastavením exekuce nesouhlasí, musí zaplatit zálohu na další prodloužení vedení exekuce. V případě sloužení zálohy bude se ve vymáhání pokračovat dalších 6 let.

Exekutoři tyto bezvýsledné exekuce budou zastavovat až od roku 2023 z důvodu přípravy, kdy se budou zastavovat bezvýsledné exekuce zahájené od roku 2017.

Povinné nahrávání hovoru mezi exekutorem a dlužníkem

Dosud mají exekutoři povinnost pořizovat videozáznamy z průběhu mobiliární exekuce, tedy zabavování a sepisovaní věcí dlužníka v místě, kde se zdržuje nebo v místě, kde se exekutor domnívá, že má dlužník své věci. Tato povinnost se od července 2022 rozšířila o nahrávaní hovorů (audio záznamů) mezi exekutorem či pracovníkem exekutorské úřadu a dlužníkem.

Mobiliární exekuce budou pro dlužníky přívětivější

Mobiliární exekuce neboli také exekuce prodejem movitých věcí bude od začátku roku 2022 probíhat přívětivěji. K exekuci zabavením věcí nemusí dokonce ani dojít! Stačí pokud dlužník bude měsíčně platit nejméně 1 500 Kč nad rámec zákonných srážek.

Dle nových pravidel není možné, aby tento typ exekuce provádělo více exekutorů najednou. Zjistí-li exekutor z rejstříku exekucí, že je proti dlužníkovi vedena exekuce prodejem movitých věcí, nemá právo jeho majetek ani zjišťovat a sepisovat.

Nový zákon přiznává také „zvláštní ochranu“ takzvaným zranitelným osobám, kterými jsou osoby, u kterých dluh vznikl před nabytím plnoletosti (18 věku života), osobám pobírající starobní důchod nebo invalidní důchod druhého či třetího stupně.

Dle zákona by měl vykonatel, který provádí soupis u těchto „zranitelných osob se zvláštní ochranou“ posoudit, zda věc ve vlastnictví této zvlášť zranitelné osoby odpovídá či neodpovídá obvyklým majetkovým poměrům. Pokud by šlo o takzvanou luxusní věc, která obvyklým majetkovým poměrům neodpovídá, do soupisu ji exekutor pojmout může! Pokud osoba s rozhodnutím nesouhlasí, má právo podat návrh na vyškrtnutí věci z provedeného soupisu.

Exekuční srážky u nových exekucí s poplatkem pro zaměstnavatele

Zaměstnavatel má možnost si ze mzdy dlužníka strhnout paušální poplatek ve výši 50 Kč za každý kalendářní měsíc v němž jsou prováděny srážky. Má-li zaměstnanec více exekucí, má zaměstnavatel nárok pouze na jednu paušální náhradu. Paušální náhrada pro zaměstnavatele se vztahuje pouze na exekuce, u kterých byl vydán příkaz k provedení exekuce srážkami ze mzdy až po 1.1.2022.

Snížení úroku z prodlení u neplacení zdravotního a sociálního pojištění

Nová pravidla se promítla i do úroku z prodlení u neplacení zdravotního a sociálního pojištění. Úrok z prodlení byl doposud ve výši 0,05 % za každý den prodlení, tedy 18,25 % ročně. Od 1. ledna došlo k jeho snížení. Nově bude úrok z prodlení, který je standartní u občanského zákoníku ve výši 8 % + repo sazba stanovena ČNB pro první den kalendářního pololetí. K 1.7.2022 činí repo sazba 7 %. Výše úroků z prodlení započaté ve 2. polovině 2022 bude tedy ve výši 15 % ročně.

Více informací v Centrální evidenci exekucí

Podle exekučního řádu a vyhlášky Ministerstva spravedlnosti bude nadále veřejný seznam CEE – (Centrální evidence exekucí) spravovat Exekutorská komora. Dle novely bude muset Exekutorská komora do CEE přidat více dat. Jednou z nových povinností je uvádět celkovou vymáhanou částku, tedy částku s původním dluhem a ostatními náklady. Doteď se uváděla pouze jistina, tedy původní dluh. V CEE by měl být nově zobrazen i zápis o vedení exekuce movitých věcí. Data v tomto veřejném seznamu mají být pravidelně aktualizována.

Úhrada dluhů v jiném pořadí

Novela exekučního řádu mění i posloupnost uhrazení pohledávky. Peníze neboli výtěžek dosažený výkonem rozhodnutí se nejprve započte:

  • na náklady soudu na výkon rozhodnutí (tedy i na náklady exekuce),
  • pak na jistinu,
  • pak na úroky,
  • pak na úroky z prodlení,
  • a nakonec na náklady oprávněného

Díky téhle změně se bude dlužníkům dařit splácet celý dluh rychleji. Jakmile klesá jistina, klesají i úroky a sankce.

Seznam bankovních institucí a jejich kódů.

Seznam bank

Přehledný seznam bank, které působí na území České republiky Na českém bankovním trhu nalezneme několik desítek bank. Banky mají většinou zahraniční vlastníky. V seznamu bank najdete přehled kódů bank a jejich SWIFT/BIC kódů. Vše na jednom místě.

Bankovní kódy
Jak se vyhnout nedobrovolné dražbě
Dražby nemovitostí

Nejste dočasně schopni splácet své závazky? Jste v situaci, kdy vám hrozí prodej nemovitosti v nedobrovolné dražbě? Nenechte si prodat střechu nad hlavou v dražbě za minimum hodnoty. Existují i jiná řešení, kde získáte více finančních prostředků i bez ztráty nemovitosti.

Chci zrušit dražbu
Bankovní a nebankovní úvěrové registry dlužníků
Registry dlužníků

V České republice je provozováno několik databází shromažďující informace o osobách i firmách, které mají úvěry nebo špatnou historii splácení.

Více o registrech